Business Intelligence Research Lab & SAP Next-Gen Lab

? Địa chỉ: Phòng 711 Trường Đại học Kinh tế – Luật (VNU-HCM)

? Điện thoại: 028 3724 4530

? Email: bilab@uel.edu.vn

? Fanpape: fb.com/bilab.uel | fb.com/congdongtuvanhoctapSAP